SPSS ; Statistical Package for the Social Sciences

Back to overview
Term Definition
English SPSS ; Statistical Package for the Social Sciences
French SPSS
German SPSS
Dutch SPSS ; statistische software
Italian SPSS
Spanish SPSS
Catalan SPSS
Portuguese SPSS
Romanian SPSS
Danish SPSS
Norwegian SPSS
Swedish SPSS
Greek SPSS Στατιστικό Πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες
Finnish SPSS ; eräs paljon käytetty tilasto-ohjelmisto
Hungarian SPSS
Turkish SPSS ; Sosyal Bilimler için İstatistik Yazılım Paketi
Estonian SPSS
Lithuanian SPSS
Slovenian SPSS
Polish SPSS
Russian Пакет программ обработки статистических данных для социальной науки (SPSS)
Ukrainian СПСС ; статистичний пакет для суспільних наук
Serbian -
Icelandic SPSS
Euskara SPSS
Farsi SPSS
Persian-Farsi -
Arabic الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)
Afrikaans SPSS
Chinese -
Korean SPSS