Buffon's needle

Back to overview
Term Definition
English Buffon's needle
French aiguille de Buffon
German Buffonsche Nadel
Dutch naaldprobleem van Buffon
Italian ago di Buffon
Spanish aguja de Buffon
Catalan agulla de Buffon
Portuguese agulha de Buffon
Romanian -
Danish Buffon's nål
Norwegian Buffon's nål
Swedish Buffons nål
Greek βελόνα του Buffon
Finnish Buffonin neula
Hungarian Buffon tû
Turkish Buffon iğnesi
Estonian Buffoni nõelaülesanne
Lithuanian -
Slovenian Buffon je z iglo
Polish igła Buffona
Russian Игла Буффона
Ukrainian голка Бафона
Serbian -
Icelandic Buffon er nál
Euskara Buffon en orratz
Farsi -
Persian-Farsi مسئله سوزن بوفون
Arabic ابرة بفون
Afrikaans Buffon se naaldprobleem
Chinese 布 丰
Korean 뷔퐁의 바늘